Fundusze Europejskie (European funds)

Medical Simulation Technologies Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Granty na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie Polskich Produktów Przyszłości.

Nazwa projektu:

TEEmothy – symulator echokardiografii przezprzełykowej do trenowania lekarzy specjalistów

Celem projektu jest wdrożenie działań promocyjnych dla umiędzynarodowienia produktu poprzez udział zespołu MST w konferencji Echocardiography Conference: State of the Art w Nowym Jorku w kwietniu 2018 r.   

Efektem projektu jest podniesienie rozpoznawalności rynkowej poprzez udział w ww. konferencji.

Wartość projektu w kosztach kwalifikowanych: 17842,26 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich: 15165,92 PLN