Medical Simulation Technologies has been applying for financial support to implement innovative projects under various EU funding programmes.

Regional Operational Programme for the Małopolska Region 2014-2020

Project no: RPMP.01.02.01-12-0027/19-00

Title: Digital Transseptal Puncture Simulator

Abstract: The project concerns the development of an electronic simulator of transseptal puncture procedure. It is a difficult preliminary stage of many innovative micro-invasive procedures in modern cardiology and cardiosurgery, which allow the treatment of heart diseases without stopping it and without opening the chest. The simulator will be used to improve the skills of echocardiographists responsible for monitoring the procedure and operators (interventional cardiologists or cardiac surgeons).

Total project value: 3 023 538,00 PLN

Grant-aid amount: 2 296 756,80 PLN


Medical Simulation Technologies Sp. z o.o realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Elektroniczny symulator zabiegu punkcji transseptalnej z możliwością rozbudowy o symulację innych procedur z dostępem przeznaczyniowym

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw, działania 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka wiedzy REGIONALNEGO RPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Cel projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w postaci elektronicznego symulatora zabiegu punkcji transseptalnej z możliwością rozbudowy o symulację innych procedur z dostępem przeznaczyniowym,.

Cele szczegółowe:

– przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w zakresie systemu informatycznego symulatora, jak również urządzeń w postaci fantoma medycznego dostosowanego do prowadzenia zabiegu TSP z jednoczesnym monitoringiem TEE oraz systemu elektronicznego umożliwiającego przeprowadzenie symulacji TSP i dostosowanie systemu pomiarowego oraz systemów mechanicznych;

– wdrożenie nowego symulatora TSP na rynek, ze szczególnym uwzględnieniem USA i Europy;

Dofinansowanie projektu z UE: 2 296 756,80 PLN

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 023 538,00 PLN