EU funds

Medical Simulation Technologies Sp. z o.o realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Elektroniczny symulator zabiegu punkcji transseptalnej z możliwością rozbudowy o symulację innych procedur z dostępem przeznaczyniowym

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw, działania 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka wiedzy REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Cel projektu:

Celem  projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w postaci elektronicznego symulatora zabiegu punkcji transseptalnej z możliwością rozbudowy o symulację innych procedur z dostępem przeznaczyniowym.

Cele szczegółowe:

– przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w zakresie systemu informatycznego symulatora, jak również urządzeń w postaci fantoma medycznego dostosowanego do prowadzenia zabiegu TSP z jednoczesnym monitoringiem TEE oraz systemu elektronicznego umożliwiającego przeprowadzenie symulacji TSP i dostosowanie systemu pomiarowego oraz systemów mechanicznych;

– wdrożenie nowego symulatora TSP na rynek, ze szczególnym uwzględnieniem USA i Europy;

Dofinansowanie projektu z UE:

2 296 756,80 PLN

Całkowita wartość projektu wynosi:

3 023 538,00    PLN